Toharoh atau Bersuci


Bersuci (Thaharah) Thaharah mempunyai pengertian
amat luas yg dapat kita bagi
dalam 2 kategori :
1. Thaharah hissiy (thaharah lahir)
ialah thaharah yg dapat dilihat
atau dirasakan oleh pancaindrea, yakni membersihkan diri dari najis
dan membersihkan diri dari najis
dan membersihkan diri dari hadas
(yg masing masing disebut
thaharah ayniyyah dan thaharah
hukmiyyah) serta membersihkan diri dari kotoran yg melekat atau
tumbuh di badan, seperti
berkhita, mencukur bulu
kemaluan, memotong kumis,
mencabut bulu ketiak, dan
memotong kuku.
2. Tharah ma'n..awiy (thaharah
batin) ialah thaharah yg tidak
dapat dilihat atau dirasakan oleh
panca indrea, yakni membersihkan
diri dari segala dora dengan jalan
bertobat.

No comments:

Post a Comment